Ymweliadau 2017

Paris,  20 Tachwedd 2017

Wel am ryw 10 diwrnod gwallgof i Gymru. Fel bob tro, doedd hi ddim yn wahanol i Gôl, chwaith.

 

Ar ddydd Gwener 10fed o Dachwedd, fe drefnodd Leigh James 8n arall o’i bartioedd codi-arian cyn y gêm ym Mharis. Fe godwyd dros €800. Diolch o galon i Leigh unwaith yn rhagor, ac i chi i gyd am gefnogi ein gwaith da.

Fe warion ni’r arian y bore wedyn ‘nny ar nwyddau angenrheidiol, megis dillad cynnes a bagiau cysgu i helpu ffoaduriaid ifanc ym Mharis. Hefyd, fe roddom lwyth o gitiau pêl-droed, er mwyn, gobeithio, helpu datblygu gweithgareddau hamddenol i’r ffoaduriaid.

Fe ymwelon ni â chanolfan brys Utopia 56, sy’n cynnig llety dros nos i blant a phobl ifanc sy’n cyrraedd Paris. Gyda’r Gaeaf yn agosau, mae eu gwaith yn hanfodol i atal dioddefaint y rhai lleiaf ffodus yng nghymdeithas, ac ry’n ni’n falch o fod wedi gallu eu helpu.

Diolch i bawb, eto, am ein helpu ni y ro yma ac ym mhob gêm Cymru yn 2017. Dyw’r gwaith ddim yn stopio yma, ac mae croeso i chi gyfrannu drw: www.justgiving.com/gol.

 

Tbilisi, 12 Hydref 2017

Er gwaetha torcalon nos Lun, ry’n ni yn falch o’r gwaith i ni gyflawni dros yr wythnosau d’wetha ac yn gobeithio i’ch ysbrydoli chi i ddyfalbarhau.

Wedi siwrne erchyll ar draws y Môr Du, fe gyrhaeddodd ein tîm ‘Tbilisi neu’r Tip’ Georgia jyst mewn pryd ar gyfer y gêm. Fe gyrrhaeddon nhw ddinas Kutaisi, sydd wedi ei efeillio â Chasnewydd yn oriau mân y bore wythnos yn ôl i heddiw, gan orfod wneud pob ymweliad a oedd i fod i ddigwydd dros 4 diwrnod, o fewn un bore.

 

Fe lwyddodd y tîm i ymweld â Chanolfan y Bont i blant ag awtistiaeth, syndrom down a pharlys yr ymenydd. Mae’r ganolfan ddyddiol yn cynnig hafan i weithgareddau hamddenol ac addysgiadol i’r plant, yn ogystal â chefnogi rhieni a theuluoedd drwy hyfforddiant. fe roddodd Gôl lond trol o ddillad, tegannau a nwyddau angenrheidiol, yn ogystal â phrynnu dodrefn, printer, ac offer arbenigol gwerth €900.

Dywedodd Lika Mkhatvari, cyfarwyddwr y ganolfan, “Roeddwn i’n hynod o falch gyda’r ystyried yr oeddech wedi ei roi i fewn i brynnu y nwyddau datblygiedig i’r plant. Mae’r staff, rhieni, a’r plant i gyd wrth eu bodd gyda nhw. Diolch am ein printer lliw gyntaf, y dodrefn mor lliwgar a phositif, ac am bopeth yr ydych wedi cyfrannu. Roedd hi’n un o ddiwrnodau hapusaf ein gyrfaoedd mor belled! Nawr mae’r tri adran wrthi yn rhannu’r tegannau.

Roeddwn wrth fy modd tra’n clywed am eich ymweliad, yn enwedig o ystyried eich brys i gyrraedd Tbilisi. Dwi’n siwr roedd fy nhghyd-weithwyr eisiau rhoi croeso mwy estynedig iddoch chi, ac rydym yn gobeithio i’r cyfle godi yn y dyfodol.”

Fe ail-ymwelodd Gôl â Chanolfan Saesneg Kutaisi, gan roi llwyth o lyfrau i helpu gyda’u gwaith. Roedden ni’n siomedig i fethu perfformiad gan y disgyblion, ond cawsom groeso cynnes iawn gan Prof. Madonna Megrelishvili a’i staff.

Yn anffodus, doedd dim digon o amser i’r tîm ymweld â Chymdeithas Bêl-Droed Imereti (rhanbarth Kutaisi), ond llwyddom i adael dau git llawn Cymru iddyn nhw, yn ogystal ag offer hyfforddi, diolch i FAW Trust. Rydym yn gobeithio i hwn eu helpu wrth geisio codi safon y gêm.

Cawsom, hefyd, groeso arbennig gan Maer Kutaisi yn ei swyddfa. Diolch i Heno S4C, rhoddom grys Cymru iddo, ac fe dderbynoidd bob un o’r tîm bag o roddion i gofio’r ddinas. Roedd gan y Maer eiriau cynnes iawn am ei brofiad yng Nghasnewydd a Chymru, er roedd e’n gwrthod cyfaddau os oedd am ein cefnogi ni y noson ganlynol.

Dywedodd Eleanor Morgan, a wnaeth y siwrne hir, “Roedd hi’n ddirdynnol i weld y gwaith anhygoel yng Nghanolfan y Bont, sy’n gwbl ddibynnol ar ariannu allanol. Roedd y tîm ymroddedig yn wych a diolch yn fawr i’r staff a’r plant am eu croeso cynnes iawn. Rydym yn gobeithio ein bod wedi llwyddo i helpu datblygu’r ganolfan ymhellach a bod ein gwaith am gadw’r wên ar wynebau’r plant. Roedd hi hefyd yn bleser cael adeiladu ar y berthynas gryf sydd yn barod yn ei le rhwng Kutaisi a Chasnewydd, ac ein dwy wlad.”

Yn ogystal â hyn oll, ar ddiwrnod y gêm, fe drefnodd Leigh James barti codi arian arall, gan godi £600 mewn Lari. Defnyddiwyd yr arian yma gan Gôl i ymweld â chartref plant amddifaid yn Tbilisi y bore drannoeth. Prynom ddillad ac esgidiau newydd i’r plant i gyd. Dywedodd Leigh, “Roedd y plant yn wên o glust i glust gyda’r anrhegion, ac hoffwn i ddiolch i gefnogwyr Cymru sy’n parhau i gefnogi Gôl a gwneud hwn yn bosib. Rydym yn edrych ymlaen at wneud hyn eto ar y trip nesaf!”

Byd Gôl yn ymuno â Choleg Gwent yn y flwyddyn newydd i ail-ymweld â Kutaisi, ac fe all unrhywun a aeth i Georgia helpu’r plant trwy anfon unrhyw Lari sbâr i: Paul Corkrey, 17 Susannah Place, Treharris, CF46 5AE.
Neu, gallech wastad gyfrannu ar-lein: justgiving.com/gol.

 Bydd pob ceiniog yn mynd at y plant!

 

Lviv, 26 Medi 2017

Bore ‘ma fe ymwelon ni ag Ysgol/Cartref Plant Amddifaid #2 yn Lviv gan roi nwyddau chwaraeon ac addysgiadol, tegannau a gluniadur. Bydd y gluniadur yn mynd at helpu ‘senedd’ yr Ysgol yn ei waith, gan baratoi’r plant at gyfrifoldebau oedolion.

 

Roedd hi’n braf cael dychwelyd i Lviv, ble mae Gôl eisioess wedi gwneud gwaith da ar gefn twrnamaint cefnogwyr Eurofan, rhwng 2008-2013. Diolch i Oleg Soldatenko, un o’r trefnwyr am helpu drefnu ein hymweliad heddiw.

Cawsom hefyd yr anrhydedd o dderbyn medal Brenin Danilo gan Gyfarwyddwr Datblygiad y ddinas, Andriy Moskalenko. Wrth dderbyn y rhodd ar ran Gôl, fe ddywedodd Kevin Davies, “Mae hi’n bleser dychwelyd i Lviv i ymweld â’n ffrindiau yma unwaith yn rhagor. Diolch i’r Cyfarwyddwr am ei groeso, a diolch i drigolion y ddinas am eu lletygarwch. Ry’n ni’n gobeithio y bod ein gwaith ni yma yn mynd ychydig o’r ffordd at ail-dalu hyn oll.”

Ry’n ni’n dibynnu ar eich cefnogaeth chi i wneud hyn yn bosib, ac mae tîm Tbilisi neu’r Tip dal ar eu taith, felly plîs noddwch yn haul: justgiving.com/gol

 

Moldova, 7 Medi 2017

Wrth i ni syrthio yn ôl i’r ddaear wedi ychydig o ddiwrnodau anhygoel i’n tîm cenedlaethol, cawn edrych yn ôl ar waith Gôl yn ystod y ddwy gêm ddiwethaf.

Ar ddydd Mawrth, fe ymwelon ni â chartref plant amddifaid Casa Gavroche yn Chisinau gan roi nwyddau, tegannau ac offer paentio hyd at €1000. Doedd Oksana a Matei yn methu aros i ddechrau chwarae â’u tegannau newydd, tra roedd Sergio – y boi hun – yn wên o glust i glust wrth iddo glywed fod siawns iddo fynd i’r gêm fawr.

 

Dywedodd John Jones, un o gynrychiolwyr Gôl, “Roedd hi’n bleser i gael cyfarch y plant dymunol yma ac i roi rywbeth yn ôl i bobol, dinas a gwlad sydd wedi ein croesawu mor hael. Roedd hi’n ddirdynnol i weld gwaith y gofalwyr yma ac rydym yn falch iawn cael helpu yn ein ffordd bach ni.”

Cyn y gêm fe drefnodd Leigh James barti codi arian arall, ble codwyd mwy na £750 tuag at achosion da. Hoffai Gôl ddiolch i Leigh am ei gefnogaeth parhaol, ac rydym yn edrych ymlaen yn barod i’r parti nesaf yn Georgia.

Yn ystod y parti, fe groesawon ni grwp o blant amddifaid i’r parti gan gynnig tocynnau i’r gêm iddyn nhw, yn ogystal â chrys Cymru yr un. Hoffen ni ddiolchi i gefnogwyr Cymru am groesawu’r plant gan greu awyrchylch llon a bythgofiadwy.

Ddoe, fe orffenon ni ein gweithgareddau ym Moldofa gan ymweld â chanolfan i fechgyn sy’n dioddef o anableddau meddyliol a corfforol difrifol yn Orhei. Fe brynom ni ddau goets fach arbennigol i’r ganolfan, gan hefyd roi €500 iddyn nhw er mwyn adnewyddu’r cyfleusterau coginio yno. Diolch i GBDC am trawsgludo’r goetsiau, ac i gefnogwyr Cymru eto am wneud hyn yn bosib.

Soniodd Diana, cyfarwyddwr y ganolfan, am yr angen brys ar gyfer arian ar y ganolfan, gan ddweud, “Ry’n ni’n ddibynol ar rhoddion gan elusennau a chofforaethau anllywodraethol er mwyn lledfu’r broblemau sy’n gwynebu y rhaini llai ffodus yng nghymdeithas. Bydd arian Gôl yn help enfawr wrth leddfu’r pwysau ar ein staff ac wrth sicrhau bywyd well i’r cleifion yma.”

Wrth i ni edrych ymlaen, mae Paul Corky unwaith eto wedi cytuno i gasglu unrhuw arian sbâr sydd gan gefnogwyr Cymru o Moldofa, ac mae Goôl wedi penderfynu y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i helpu’r ganolfan uchod. Mae pob ceiniog yn cyfru, felly anfonwch eich arian at Paul: 17 Susannah Place, Treharris, CF46 5AE

 

Belgrâd, 17 Awst 2017

Ddydd Iau ailymwelodd cynrychiolwyr Gôl â’r tri chartef plant amddifaid i ni ymweld â nhw yn Serbia fis Mehefin. Gyda’ch arian chi, fe brynom nwyddau gwerth dros 200,000 dinar (> €1650).

 

Gofynnon ni i’r tri chartref beth oedd angen arnon nhw, felly derbyniodd Dom Moše Pijade 40 towel traeth, derbyniodd Dom Drinke Pavlovića teledu 42 modfedd a dwy gadair fraich, tra i Dom Zmaja dderbyn 3 sinc, tapiau, dalwyr towelion, a sedd tŷ bach.

Gyda’r arian oedd yn weddill, fe brynom offer chwaraeon, tegannau a gemau i’r plant.

Dywedodd Snežana Nikolić o Dom Drinka Pavlovića, “Ry’n ni’n ddiolchgar i gefnogwyr Cymru am ymweld â ni unwaith yn rhagor. Rydym yn falch I gael cynnal y berthynas gyda Gôl, a gobeithio i Serbia chwarae yn erbyn Cymru yn y dyfodol i gael eich gweld eto.”

Diolch unwaith yn rhagor i’ch haelioni chi an wneud hyn yn bosib, yn enwedig i Paul Corkrey am gasglu’r arian oll. Rydym yn gobeithio gwneud rhywbeth tebyg ar ôl ein tripiau yn y dyfodol.

 

Belgrâd, 23 Mehefin 2017

Diolch yn fawr i gefnogwyr Cymru a brodorion Belgrad am gefnogi ein parti codi arian ddydd Sul gan ein galluogi ni i wneud ein hymweliadau yn llwyddiant. Fe godwyd dros £1000 (140,000 dinar), sy’n sicrhau fod dal ychydig ar ôl i fynd tuag at ein digwyddiadau nesa’. Dywedodd Leigh James, un o drefnwyr y parti, “Roedd hi’n ymdrech anhygoel gan y cefnogwyr i godi gymaint o arian a diolch yn fawr i GBDC a’r chwaraewyr am roi crys wedi’i arwyddo fel gwobr raffl, ry’n ni’n gwerthfawrogi’n arw.” Hefyd rhaid diolch i FK Yugo 55 ym Melgrad â chwaraeodd yn erbyn Cefnogwyr Cymru gan godi hyd yn oed mwy o arian.

 

Fe ddychwelon ni i Gartref Moše Pijada am y trydydd tro gan roi peli amryw o chwaraeon, yn ogystal â chitiau cyflawn dan 14 CPD Dinas Caerdydd.

Yng Nghartref Zmaja, fe welon ni ein ffrinf Ahmet Musliji â ddaeth i Gymru fel gwestai Gôl mis Hydref d’wetha. Roedd yn wên o glust i glust wrth weld ein cynrychiolwyr gan chwerthin fod, “Cymru dal yn methu curo Serbia.” Fe roddom nwyddau tebyg i’r rheini a fu yn Moše Pijade, yn benodol citiau plant CPD Bae Colwyn. Yn ogystal â’r rhein, fe roddom ni tua £200 (27,000 din) er mwyn atgyweirio’r ffynon yng ngardd ymlacio y cartref. Er mwyn diolch i gefnogwyr Cymru, bydd y plant yn peintio’r ddraig sy’n rhan o’r ffynon yn goch. Ry’n ni’n edrych ymlaen i’w weld.

Fe orffenom y dydd yng ngartref Drinka Pavlovića ble cwrddwyd â Danilo Bojović, Milica ac Elvis â daeth i Gymru llynedd hefyd. Fe brynom fwrdd tenis bwrdd, tedis a mwy o nwyddau chwaraeon i’r cartref. Dywedodd Danilo, “Roedd hi’n hydryd i gael gweld ein ffrindiau o Gymru unwaith yn rhagor. Dyma’r tro cynta’ i gefnogwyr y gwrthwynebwyr ein hymweld ac rydym yn ddiolchgar iawn eich gwaith i gyd.” Yna fe wahoddodd ni i ymuno â nhw yn chwarae ffrisbi a thenis bwrdd.

Adleisiodd Chester Hartley o Gôl, sylwadau Danilo, “Ry’n ni wedi datblygu perthynas dda iawn dros y blynyddoedd gyda Serbia ac roedd hi’n wych i ddychwelyd i Moše Pijade a gweld ein ffrindiau o llynedd unwaith eto. Roedd y gefnogaeth â ddangoswyd gan gefnogwyr Cymru yn syfrdanol ac ry’n ni’n falch iawn ein bod wedi llwyddo i gadw codi enw da Cymru.”

Ry’n ni wastad yn edrych am fwy o arian er mwyn gwireddu ein gwaith:www.justgiving.com/gol.

Dulyn, 23 Mawrth 2017

Yn gynharach heddiw, fe ymwelodd Gôl â Hosbis Laura Lynn, gan roi €400 i’r hosbis er mwyn cynorthwyo eu gwaith. Am bum mlynedd mae Laura Lynn wedi cynnig gofal dros blant ag afiechydon sy’n cyfyngu ar fywyd, a chymorth i’w teuloedd, gan ystyried anghenion pob plentyn yn eu tro.

 

Cafodd cefnogwyr Cymru eu tywys o gwmpas y cyfleusterau gan ddysgu am yr hyn y mae’r Hosbis yn ei wneud. Dywedodd Kevin Davies o Gôl, “Mae hi wedi bod yn brofiad gostyngedig i weld y gwaith sy’n digwydd yma. Fel cefnogwyr Cymru, ry’n ni’n falch i gefnogi Laura Lynn ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi arian at yr achos. Helpwch ni i helpu’r plant.”