Ymweliadau 2018

Gôl yn Albania

Yn dilyn gêm Cymru v Albania, ymwelodd Gôl â Chanolfan ‘Help the Life’ yn Nhirana, sefydliad sy’n darparu addysg a therapi i blant a phobl ifainc awtisitig ac sydd ag anghenion arbennig. Fe’i sefydlwyd 20 mlynedd yn ôl gan Bashkim Seiti ac mae’n dibynnu’n llwyr ar roddion a chyfraniadau gan rieni. Braint oedd cwrdd â Bashkim, ei ferch Eri, y disgyblion a’r staff a gweld y gwaith ardderchog a wneir yna.

 

Rhoddodd Gôl £600 i’r ganolfan, arian fydd yn helpu ariannu wythnos o weithgareddau diwylliannol, celfyddydol a chwaraeon rhwng y ganolfan ac ysgolion lleol. Diolch i chi am gefnogi gwaith Gôl wrth i ni gynorthwyo elusennau plant a  thrwy hyn godi proffil cefnogwyr Cymru a’n gwlad.

Helpwch ni i helpu’r plant: www.justgiving.com/gol

 

 

Iwerddon

 

Parhaodd Gôl ei waith o helpu plant dan anfantais lle bynnag mae Cymru’n chwarae yn Nulyn heddiw. Yn gyntaf, cwrddodd cynrychiolwyr Gôl â Ciaran Duffy o Project Fun Direction sy’n rhedeg gweithgareddau chwaraeon i blant anghennus yng nghanol Dulyn. Diolch i’ch cyfraniadau hael, rhoddai Gôl offer gwerth €1000 yn ogystal â saith bag mawr o git a gludwyd o Gymru.

 

Yn nesa, aeth Gôl i Ysgol Central Model lle cawsom y fraint o weld a chymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi i ferched gyda Ciaran a’i dîm. Darperir y sesiynau hyn gan PFD bob dydd ar draws Dulyn yn helpu plant ddatblygu sgiliau trwy chwaraeon. Yn ôl Ciaran, ‘Rydym yn gweithio ar gyllideb fach ac bydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r gwaith rydyn ni’n wneud gyda’r plant hyn. Yn ogystal â chael ymarfer corfforol, maen nhw’n datblygu sgiliau cymdeithasol a chydweithredu.

 

Teithiodd Gôl wedyn i Ganolfan Dderbyn Ffoaduriaid Balseskin yng Ngogledd Dulyn lle mae PFD yn rhedeg gweithgareddau pêl-droed a nofio i’r rhai ifanc sydd newydd gyrraedd Dulyn. Eto, rhoddon ni gitiau a pheli a chwaraeodd rhai ohonom mewn twrnameint pêl-droed. Dywedodd Rhys Hartley o Gôl, ‘Mae’n grêt bod nôl yn Iwerddon yn helpu achos da arall. Mae Ciaran yn llysgennad bêl-droed yma sy’n rhannu ein gwerthoedd o gynhwysiant trwy chwaraeon. Mae PDF yn dylanwadu’n fawr ar fywydau pobl ifanc a chydlyniant cymunedol. Dymunwn yn dda iddyn nhw.’

 

 

Los Angeles, 6ed o Fehefin 2018

Roedden ni’n falch iawn cael gweithio gyda LA Scores yn ystod ein hymweliad i’r UDA wythnos ddiwethaf. Wedi’r gem gyfartal gyda Mexico, fe deithiodd cwpwl o gynrychiolwyr Gôl i Culver City gyda rhodd o $1000 er mwyn cefnogi parti diwedd tymor y mudiad ar gyfer plant difreintiedig yn ardal Los Angeles.

 

Hoffen ni ddiolch i LA Scores a Geoff Wilsom am eu croeso cynnes ac am adael i ni rannu yn eu gwledd o bel-droed.

Mae LA Scores yn rhan o ymgyrch ledled yr UDA sy’n defnyddio pêl-droed ac ysgrifennu creadigol i annog plant o gymunedau difreintiedig i fyw’n fwy iach, yn ogystal a chynnig siawns i gymryd rhan mewn gweithredau cymunedol.

 

Roedd y plant yn awyddus iawn i ddangos eu dawniau ‘soccer’, ac ro’n nhw’n awyddus iawn i ddysgu am hanes y ddrag goch. Fe sicrhaodd Gôl fod pob plentyn yn derbyn drag goch back i gofio ymweliad y Cymry i LA. Wrth gwrs, roedd pawb yn nabod Cymru yn barod, gyda’r floedd o ‘Gareth Bale’ yn dirgrynnu ar draws y dalaith.

 

Dywedodd Perry Wyn, a oedd yn cynrychioli Gôl: ‘Mae’n braf gweld plant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol drwy bêl-droed yng nganol LA. Diolch yn fawr i LA Scores am eu croeso, ac rydym jyst yn gobeithio y bod ein rhodd ni wedi helpu gwneud y digwyddiad yn lwyddiant, a bod ni wedi gallu dangos mai nid Gareth Bale yw unig cynrychiolwr ein gwlad ar draws y byd.’

Ry’n ni’n dibynnu ar eich haelionni chi er mwyn gallu cefnogi plant llai ffodus ble bynnag mae Cymru yn chwarae, ac ry’n ni’n barod yn cynllunio at Iwerddon, Denmarc ac Albania. Gallech wastad gyfrannu yma:  www.justgiving.com/gol